Inis le Chéile

 

Fleadh_INIS_2016_LOGO.png

Inis le Chéile

Ag cabhrú le do ghnó
Díríonn an tionscnamh seo ar Chairt a spreagann gnólachtaí chun Ardcháilíocht, Margadh Maith, Seirbhís Den Scoth agus Fáilte ó Chroí a sheachadadh le linn na Fleidhe.

Is Mór Againn do Ghnó
Is tionscnamh é Inis le Chéile a d’fhorbair Coiste Feidhmiúcháin na hInse chun dul i dteagmháil leis an pbobal áitiúil gnó le linn na n-ullmhúchán do Fhleadh Cheoil na hÉireann. Is mór ag an gCoiste an tacaíocht atá á thabhairt ag na gnólachtaí áitiúla don Fhleadh.

Inis le Chéile is an initiative developed by the Fleadh Executive Committee to engage with the local business community in the build up to Fleadh Cheoil na hÉireann. The Committee values the support which Ennis business is extending to the Fleadh.

Téigh i dteagmháil linn

Is é Michael Queally cathaoirleach Inis le Chéile (fochoiste den Choiste Feidhmiúcháin). Is ceoltóir tradisiúnta aitheanta é a bhfuil a gnó cuntasaíochta agus comhairliúcháin féin aige in Inis.

Cabhraíonn foireann cumasach d’oibrithe deonacha a bhfuil aithne acu ar an bpobal gnó le Michael.

inislecheile@fleadhcheoil.ie

Charter

An Chairt

Bunaíodh Inis le Chéile ar smaoineamh a thosaigh i Sligeach chun na nasc a chruthú idir na gnólachtaí sa bhaile agus Coiste Feidhmiúcháin na Fleidhe chun cumarsáid eatarthu a éascú. Bainfear úsáid as Cairt speisialta a dearadh i Sligeach, agus cuireadh í in oiriúint d’Inis. Scaipfear an Chairt i measc an Phobail Gnó chun achoimre a thabhairt ar na luachanna atá an Fhleadh ag iarraidh cothú.

Ullmhacht

Ba chóir do ghnólachtaí teagmháil a dhéanamh le Comhlachas Tráchtála na hInse chomh maith le hionadaithe fíoncheannaithe. Ba chóir tosnú ag pleanáil lena soláthróirí. Níl aon duine ag iarraidh rith amach as bia, deochanna, gloiní nó soláthair. Tríd a bheith ag plé le gnólachtaí áitiúil, aithneoidh Inis le Chéile bunfhadhbanna agus cabhróidh said chun iad a réiteach. www.ennischamber.ie

Gnólachtaí ag cur ceol traidisiúnta chun cinn

Is áit iontach an Clár i gcomhair ceoil thraidisiúnta agus tá daoine ag teacht chun taitneamh a bhaint as sin. Tá Inis le Chéile ag forbairt tionscnaimh chun tacú le gnólachtaí i dtaca leis seo.

Coimeádaigí Simplí É

Ba chóir do ghnólachtaí gach rud a choimeád simplí ach éifeachtúil agus eagraithe go maith. Mar shampla, is fearr d’ionaid bhia fáil réidh le biachlár mór le cúig leathanach agus díriú ar bhiachlár aon leathanaigh ar féidir a sheachadadh go tapa agus go héifeachtúil. Fágaigí roghanna deasa ar an mbiachlár dár ndóigh, ach laghdaígí an méid. Má tá sibh ag iarraidh freastal ar slua mór daoine go rathúil is fearr gan 15 chineál éagsúil de bheoir cheirde a thairgeadh. Coimeád cúrsaí simplí agus diúid.

IMG_1974_ennis1.jpg

Praghsáil Chóir

Deireann cuairteoirí go minic gurb iad lucht an Chláir na daoine is cáirdiúla agus is fáiltí riamh. Tá sé ríthabhachtach nach ndéanfar dearmad ar na luachanna sin nuair a thagann an Fhleadh chugainn.

Tá sé an-tábhachtach go gcruthaíonn na tithe tábhairne, na siopaí, na tithe lóistín agus na hostáin íomhá dearfach d’Inis.

Tá féilte ann ina bhfuil an phraghsáil ró-ard ina deachracht mhór agus cruthaíonn sé seo cuimhne diúltach do na daoine a d’fhreastail ar an bhféile maidir leis an ócáid agus maidir leis an dúiche. Spreagfaidh praghsáil chóir eispéaras dearfach agus fillfidh cuairteoirí ar na gnólachtaí arís.

Ná dean dearmad go mbeimid ag óstáil na Fleidhe arís i 2017.

Scéim Lascaine do na hOibrithe Deonacha

Cabhróidh na 1,500 oibrí deonach go mór le reáchtáil ráthúil na Fleidhe agus bainfidh na gnólachtaí leas as seo. Tá Inis le Chéile ag obair i gcomhpháirt le heagraíochtaí gnó chun Scéim Lascaine do na nOibrithe Deonacha a fhorbairt. Bheadh an scéim I bhfeidhm idir dheireadh na Fleidhe agus deireadh Mhí na Samhna. Is deis é seo do ghnólachtaí na hInse chun “go raibh maith agat” a rá lena hoibrithe deonacha as a gcabhair agus is deis é chomh maith 15,000 custaiméir nua a mhealladh isteach.

An Fhleadh Ghlas

Beidh tionchar nach beag ag an bhFleadh Ghlas ar an bpobal gnó. Is gealltanas é an Fhleadh Ghlas go mbeidh a laghad tionchair agus is féidir déanta ag an bhféile seo ar an timpeallacht. Tá beartais á gcur i bhfeidhm chun dramhaíl a chosaint agus a leithscaradh, úsáid uisce agus fuinnimh a laghdú, astaíochtaí carbóin a laghdú agus earraí agus ábhair inbhuanaithe a fhoinsiú. Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais.

Pleananna Bainistíochta

De réir an cheadúnais imeachta a d’eisigh Comhairle Contar an Chláir, tá pleananna á n-ullmhú maidir le socruithe sláinte agus sabháilteachta, bainistíocht tráchta, riachtanais mhíochaine, maoirseacht, limistéir corrthrádála, chomh maith le háiteanna i gcomhair comórtas agus imeachtaí eile. Conas a chuirfidh na pleananna seo isteach ar do ghnó ? Mar shampla, dúnfar roinnt sráideanna mar chuid den bhainistíocht tráchta, agus beidh srianta páirceála agus páirceáil eas-sráide bhreise shealadach i bhfeidhm. Beidh tionchar ag na pleananna seo ar sheachadadh soláthairtí agus ar dhiúscairt dramhaíola. Cabhróidh Inis le Chéile leis na gnólachtaí dul i dtaithí ar na pleananna bainistíochta éagsúla.